Go to top

Algemene voorwaarden Studio Peppar

 

Artikel 1: toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen de vennootschap onder firma genaamd “Studio Peppar” en haar wederpartij, hierna te noemen: “de opdrachtgever”, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Studio Peppar wijst de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Studio Peppar, voor de uitvoering waarvan door Studio Peppar derden dienen te worden betrokken.
4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze vooraf schriftelijk door Studio Peppar zijn aanvaard.
5. Indien een bepaling van de overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2: overeenkomst
1. Alle offertes en aanbiedingen van Studio Peppar zijn vrijblijvend en worden schriftelijk of langs elektronische weg gedaan.
2. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard
door de opdrachtgever. De aanvaarding door opdrachtgever geschiedt schriftelijk of langs elektronisch weg.
3. Indien geen overeenkomt op basis van de offerte/het aanbod tot stand komt, dient de offerte/het aanbod en alle hierbij behorende bescheiden op het eerste verzoek van Studio Peppar terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Studio Peppar.

Artikel 3: prijzen
1. Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de door Studio Peppar gedane aanbieding. De in de offerte/het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de offerte/het aanbod geldende prijzen door diensten en producten, koersen van valuta, rentekosten, lonen en loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen, heffingen van overheidswege of welke prijsbepalende factoren dan ook. Indien zich verhogingen van deze kostenfactoren voordoen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van aflevering van het werk, behoudt Studio Peppar zich het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan de opdrachtgever door te berekenen.
3. Gemaakte of te maken kosten in verband met de uitvoering van de opdracht zullen aan opdrachtgever worden doorbelast, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de opdrachtgever zijn/worden voldaan. Dit betreft kosten aan derden.
4. In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk, zal Studio Peppar de opdrachtgever
schriftelijk informeren over de hiermee gemoeide kosten, waarna de het aan de opdrachtgever is dit aanbod schriftelijk dan wel via elektronische weg te aanvaarden.

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst tussen Studio Peppar en opdrachtgever
1. Studio Peppar zal het overeengekomen werk naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de overeenkomst uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het Studio Peppar vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan door Studio Peppar is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Studio Peppar zal geheimhouding betrachten omtrent de door haar ontvangen gegevens.
4. De opdrachtgever levert slechts gegevens aan, welke geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval de opdrachtgever, ondanks het voornoemde, inbreuk makende gegevens aan Studio Peppar verstrekt, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Studio Peppar in geval van eventuele aanspraken wegens het gebruik van de aangeleverde inbreuk makende gegevens.
5. Indien de gevraagde gegevens niet tijdig aan Studio Peppar zijn verstrekt, heeft Studio Peppar het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade conform de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever door te berekenen.
6. Indien Studio Peppar, of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de opdrachtgever, verstrekt de opdrachtgever (kosteloos) de redelijk gewenste faciliteiten voor uitvoering van de werkzaamheden.
7. Studio Peppar is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
9. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn maar nimmer een fatale. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Studio Peppar derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Studio Peppar dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
10. Zodra de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid, zendt Studio Peppar het werk toe aan de opdrachtgever. Vervolgens kan de opdrachtgever de gewenste wijzigingen doorgeven aan Studio Peppar, waarna Studio Peppar het afgeleverde werk waar nodig, doch naar eigen inzicht, aanpast. Het aangepaste en daarmee definitieve werk wordt daarna toegezonden aan de opdrachtgever. Derhalve is in beginsel sprake van één redactieronde.
11. De mogelijk gewenste aanpassingen als genoemd in artikel 10 dienen uiterlijk binnen twee weken na levering van het werk kenbaar te worden gemaakt aan Studio Peppar. Indien Studio Peppar geen of geen tijdige reactie van de opdrachtgever ontvangt, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met het geleverde werk. Alsdan kan het werk worden aangemerkt als het definitieve werk.
12. Nadat opdrachtgever akkoord is gegaan met het werk en/of het definitieve werk is geleverd aan de opdrachtgever, gaat de verantwoordelijkheid van de inhoud van het werk over op de opdrachtgever.

Artikel 5: duur van de overeenkomt
1. De overeenkomst tussen Studio Peppar en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6: betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling, zonder korting of verrekening, te geschieden, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Studio Peppar aan te wijzen bankrekening. De betalingstermijn is een fatale termijn.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten.
3. Indien tijdige betaling uitblijft, is Studio Peppar gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
4. Ingeval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, aanvraag onder curatele stelling en overlijden van de opdrachtgever alsmede wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en ten slotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan.
6. Indien betaling niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is verricht, verkeert de opdrachtgever (zonder ingebrekestelling) van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
7. Studio Peppar is voorts gerechtigd om alle kosten in rekening te brengen die moeten worden gemaakt om de invordering van de verschuldigde gelden te waarborgen, waaronder alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,-- per geval/factuur.
8. Studio Peppar kan de opdrachtgever bij het aangaan en/of ten tijde van de overeenkomst verzoeken zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze zekerheid kan onder meer worden gesteld door het voldoen van een voorschotnota dan wel door het stellen van een bankgarantie. Tevens kan Studio Peppar bepalen dat de factuur ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden dient te zijn voldaan, alvorens wordt aangevangen met de werkzaamheden.

Artikel 7: opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met Studio Peppar gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal Studio Peppar naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van Studio Peppar op schadevergoeding, terwijl Studio Peppar alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de opdrachtgever lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren. Al deze gevallen hebben steeds de opeisbaarheid van al het aan Studio Peppar verschuldigde tot gevolg.
2. Studio Peppar is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surseance van betaling, faillisse¬ment, onder curatele- of onderbewindstelling en/of stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, alsmede indien ten laste van de opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Studio Peppar opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Studio Peppar niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Studio Peppar tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunnen beide partijen de overeenkomst opzeggen. Indien sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen eveneens beide partijen, in afwijking van de wet, de overeenkomst opzeggen. Voor opzegging dient een redelijke termijn in acht te worden genomen, welke afhankelijk kan zijn van de overeenkomst/het soort werkzaamheden.
6. Indien Studio Peppar op het moment van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde ontbinding dan wel opzegging reeds prestaties heeft geleverd ten behoeve van de opdrachtgever en ter uitvoering van de overeenkomst, is zij gerechtigd de reeds geleverde c.q. de leverbare prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlij¬ke overeenkomst. Vóór de ontbinding dan wel opzegging van de overeenkomst gefactureerde bedragen in verband met hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds verricht of geleverd is, blijven met inachtneming van het voorgaande onver¬minderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding dan wel opzegging direct opeisbaar.

Artikel 8: overmacht
1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de opdracht niet van Studio Peppar kan worden gevergd, heeft Studio Peppar het recht, zulks uitsluitend te harer keuze:
- de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering wel mogelijk zal zijn; ofwel
- de uitvoeringstermijn te verlengen met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de hierboven bedoelde omstandigheden; ofwel
- de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.
2. Onder de hierboven in lid 1 bedoelde omstandigheden worden mede begrepen brand, blokkade, bedrijfsstoornis, elektriciteitsstoring, extreme temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring stakingen of werkonderbrekingen en het geval dat Studio Peppar door personeel en materiaal - al dan niet afkomstig van derden - waarvan Studio Peppar zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering in staat wordt gesteld.

Artikel 9: reclamaties en klachten
1. Opdrachtgever verplicht zich het definitieve werk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de uitgevoerde werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoordt.
2. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Studio Peppar ter zake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij Studio Peppar niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen, hij het werk geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken.
3. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na oplevering van het werk of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan Studio Peppar schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van het werk bestaan.

Artikel 10: aansprakelijkheid
1. Studio Peppar heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
2. Indien Studio Peppar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studio Peppar beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order(s), althans tot dat gedeelte van orders(s) waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, tot een maximum van € 2.500,--.
3. Studio Peppar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Studio Peppar is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, welke zijn verstrekt door de opdrachtgever.
4. Studio Peppar is hooguit aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Peppar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Studio Peppar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Studio Peppar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Evenmin kan Studio Peppar aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van de inhoud van een werk, met welk werk de opdrachtgever akkoord is gegaan en/of valt aan te merken als het definitieve werk.

Artikel 11: industriële en intellectuele eigendom
1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Studio Peppar de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom op de door hem verstrekte ideeën, teksten, concepten, ontwerpen, schetsen, berekeningen, technische omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken zijn en blijven eigendom van Studio Peppar en mogen zonder zijn voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of de opdrachtgever daarvoor kosten in reke¬ning zijn gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Studio Peppar te retourneren op straffe van een boete van € 1.000,-- per dag.
2. Studio Peppar kan het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom, overdragen aan de opdrachtgever. Ten aanzien van deze overdracht kan een vergoeding worden/zijn overeengekomen.
3. Al het door Studio Peppar vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio Peppar worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld of gemaakt.

Artikel 12: eigendomsvoorbehoud
1. Voor zover is overeengekomen dat het intellectuele eigendom overgaat op de opdrachtgever, blijft het eigendom van teksten, ideeën, concepten, producten, diensten, adviezen en campagnes in eigendom van Studio Peppar, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit alle met Studio Peppar gesloten overeen¬komsten zijn nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen wegens niet-nakoming van deze overeenkomsten.

Artikel 13: geschilbeslechting en toepasselijk recht
1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Studio Peppar en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Studio Peppar zijn vestigingsplaats heeft.
2. Op elke overeenkomst tussen Studio Peppar en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.